Stugornas placering vid Surtesjön, Vättlefjäll  
åter