Kreaturens gångvägar bildar terrasser i lerslänterna utmed Lärjeåns dalgång                           foto Ove Andersson 2010  
åter