Dammanläggning till Skvalpa kvarn som ligger nedströms eller en tidigare kvarnanläggning. En del av den u-formade dammvallen syns i bildens bortre del. Fördämningsvall gjord av en stenmur och jord                                            foton Ove Andersson 2008
åter