Denne lille vallpojke fotograferades av Severin Nilsson under 1800-talets andra hälft  
åter